0 artikelen€ 0,00
Onze showroom is vandaag van 09:00 uur tot 17:00 uur geopend!

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1  Algemeen1.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Online LaminaatShop uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten. 
 
1.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door De Online LaminaatShop en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2  Offertes2.1  Alle door De Online LaminaatShop uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. 

2.2
  De door De Online LaminaatShop uitgebrachte offertes zijn geldig tot een maximum van 14 dagen na dagtekening. Binnen de termijn van 14 dagen heeft De Online LaminaatShop het recht om foutief vermelde prijzen schriftelijk aan te passen.

Artikel 3  Overeenkomst 

3.1  De wederpartij kan via internet een aanvraag doen voor een offerte aan De Online LaminaatShop. De Online LaminaatShop is pas gebonden aan de overeenkomst indien de door De Online LaminaatShop gezonden offerte ondertekend door de wederpartij is terugontvangen, op dat moment komt een overeenkomst tussen de partijen tot stand. 
 
3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft De Online LaminaatShop het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen. 
 
3.3  De Online LaminaatShop kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven. 
 
3.4  De wederpartij dient op de offerte die hij of zij ontvangt van De Online LaminaatShop, zijn of haar telefoonnummer te vermelden. Tevens dient de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs met de offerte mee te zenden.

Artikel 4  Prijs

4.1  Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
 
4.2  Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven De Online LaminaatShop de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door De Online LaminaatShop heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs. 
 
4.3  De door De Online LaminaatShop gehanteerde prijzen zijn af bedrijf. Alle vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5  Levertijden

5.1  De door De Online LaminaatShop opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven. 
 
5.2  Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door De Online LaminaatShop worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand. 
 
5.3  Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
 
5.4  Zodra aan De Online LaminaatShop bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de wederpartij.  

Artikel 6  levering

6.1  Door De Online LaminaatShop wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering. 
 
6.2  De levering geschiedt af bedrijf. 
 
6.3  Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij. 
 
6.4  Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij. 
 
6.5  De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Artikel 7  Retourneren/ruilen

7.1 Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 7 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij.Tevens is de wederpartij 15% van het totale faktuurbedrag verschuldigd als retourneringskosten. 

7.2  Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelik indien de roerende zaken in de originele staat verkeren. 

7.3 Uitgesloten van retourneren/ruilen  zijn de plinten, profielen en accessoires, alsmede de speciaal bestelde artikelen.

Artikel 8  Betaling

8.1  Bij levering van de roerende zaken aan de wederpartij dient de wederpartij het faktuurbedrag kontant te betalen. 
 
8.2  Indien de wederpartij in gebreke blijft het faktuurbedrag kontant te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft De Online LaminaatShop het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde faktuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande faktuurbedrag. 
 
8.3  De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen faktuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

De Online LaminaatShop blijft eigenaar van de geleverde roerende zaken zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde roerende zaken zorgvuldig te behandelen en kan deze roerende zaken niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele faktuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10  Klachten en aansprakelijkheid

10.1  Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde produkt dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de roerende zaken door middel van een aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van De Online LaminaatShop. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is De Online LaminaatShop niet meer verplicht de klachten in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde roerende zaken niet meer verkeren in de staat waarin het werden aangeleverd. 
 
10.2  De Online LaminaatShop is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben en die de netto faktuurwaarde van de roerende zaken te boven gaan. De Online LaminaatShop zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart De Online LaminaatShop voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11  Garantie

11.1  Voor alle door De Online LaminaatShop geleverde roerende zaken geldt de fabrieksgarantie. 
 
11.2  Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde roerende zaken doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de roerende zaken, zal De Online LaminaatShop de klacht in behandeling nemen doch de kosten van de vergoeding of vervanging van de roerende zaken zullen dan voor de wederpartij zijn. Een en ander overeenkomstig de garantieregeling van de fabriek.

Artikel 12  Ontbinding

Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met De Online LaminaatShop gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in prive, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Online LaminaatShop het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke De Online LaminaatShop ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13  Geschillen en toepasselijk recht

13.1  Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigings- plaats van De Online LaminaatShop. 
13.2  Op alle overeenkomsten met De Online LaminaatShop waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.